Panelist terms (PL)

Warunki członkostwa w panelu, udziału w ankiecie i korzystania z usług
Data wejścia w życie: 28 lutego 2018 r.

Ostatnia aktualizacja: 28 lutego 2018 r.

Definicje
W niniejszych Warunkach następujące terminy i wyrażenia mają następujące znaczenie.

” Aktywny panelista ” oznacza Członka Panelu, który: (a) uczestniczył w Ankiecie, (b) innym programie badawczym; lub (c) innej części Usługi, co najmniej raz w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy; lub (d) zaktualizował swój profil lub informacje o członkostwie co najmniej raz w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy.

“Usługa śledzenia badań rynku” odnosi się do Usługi zaakceptowanej przez Użytkownika, która może śledzić zachowania online takiego Użytkownika, takie jak strony internetowe otwierane przez Użytkownika i kampanie online udostępnione Użytkownikowi na potrzeby badań rynkowych, w tym badania śledzenia reklam.

“Obowiązujące prawo” oznacza obowiązujące krajowe i/lub lokalne przepisy ustawowe i wykonawcze.

“Klient” oznacza naszych klientów, którym świadczymy usługi.

“Treść” odnosi się do informacji na naszej stronie, stronie ankiety, stronie Panelu lub stronie Partnera.

“Panel” odnosi się do grupy osób, które zgodziły się otrzymanie zaproszenia oraz udział w Panelach badań rynkowych, innych Programach Badawczych lub innych częściach Usługi w celu prowadzenia badań rynku.

“Członek panelu” odnosi się do członka Panelu.

“Właściciel panelu” odnosi się do właściciela Panelu i Strony Panelu, którego jesteście Państwo członkiem.

“Strona Panelu” odnosi się do strony internetowej, na której poczczególne osoby mogą się zarejestrować, aby zostać Członkami Panelu.

“Partner” oznacza jednego z naszych Partnerów, w tym Właścicieli Paneli i innych partnerów.

“Strona Partnera” odnosi się do strony internetowej obsługiwanej przez jednego z naszych Partnerów.

“Uczestnik” oznacza osobę, która nie jest Członkiem Panelu, skierowaną do Ankiety, innego Programu Badawczego lub innej części Usług przez jednego z naszych Partnerów.

“Dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (“Podmiotu Danych“); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która może zostać zidentyfikowana lub wyśledzona, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora samodzielnie lub w połączeniu z innymi danymi osobowymi lub identyfikującymi. Dane Osobowe mogą zawierać takie informacje, jak imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, datę i miejsce urodzenia, nazwisko panieńskie matki, zapisy biometryczne, zdjęcia, nagrania dźwiękowe lub wideo oraz inne informacje, które są powiązane lub możliwe do powiązania z daną osobą, takie jak informacje medyczne, o wykształceniu, finansowe oraz o zatrudnieniu. (UWAGA: Dane Osobowe mogą być również określane jako informacje umożliwiające identyfikację osób (PII)).

“Program badawczy” odnosi się do środków badawczych innych niż Ankieta.

“Treści Zastrzeżone” to poufne i/lub zastrzeżone informacje, materiały, produkty i treści należące do nas i/lub Właściciela Panelu, Właściciela Ankiety, Klienta, Partnera i/lub licencjodawcy.

“Usługa” oznacza świadczoną przez nas usługę, która pozwala Państwu, jako Członkom Panelu lub Uczestnikom, uczestniczyć w (a) Panelu lub Ankiecie, (b) innym programie badawczym lub (c) dowolnej innej usłudze świadczonej przez Nas i wykorzystywanej przez Państwa, takiej jak Usługa Śledzenia Badania Rynku.

“Zgłoszenia” odnoszą się do wszystkich komentarzy, opinii, sugestii, pomysłów i innych informacji, przesyłanych przez Państwa lub zbieranych przez nas podczas Państwa uczestnictwa w Panelu, odpowiedzi na Ankietę lub innym Program Badawczy, lub korzystania z Usługi.

“Właściciel Ankiety” oznacza właściciela Ankiety, który zazwyczaj jest Klientem.

“Strona Ankiety” odnosi się do strony internetowej, na której Użytkownik odpowiada na Ankietę i ją wypełnia.

“Ankiety” odnoszą się do badań rynkowych udostępnianych Państwu przez nas.

“Strony internetowe osób trzecich” oznaczają strony internetowe utrzymywane i/lub obsługiwane przez strony trzecie.

“Użytkownik” oznacza Państwa jako osobę fizyczną korzystającą z Usługi.

“Treści Użytkownika” odnoszą się do wszystkich treści, materiałów, informacji i komentarzy, wykorzystywanych, wysyłanych, zamieszczanych lub zgłaszanych przez Państwa, lub gromadzonych przez nas, w tym do informacji otrzymanych poprzez Usługę Śledzenia Reklam, np. danych o wzorcach korzystania z Internetu.

“Państwo”, “Państwa”, i “Państwu” odnoszą się do Państwa jako osoby.

“My“, “Nas“, “Nasz” i “Cint” odnoszą się do szwedzkiego podmiotu Cint AB nr rej. 556559-8769.

1. Zastosowanie; Umowa
Niniejsze Warunki Korzystania (zwane dalej “Warunkami“) stosuje się dodatkowo do wszelkich umów z Właścicielem Panelu, którego jesteście Państwo Członkiem, a także do innych warunków szczegółowych mających zastosowanie do Ankiety, innego Programu Badawczego lub innej Usługi. Niniejsze Warunki nie mają zastosowania w zakresie, w jakim są sprzeczne z warunkami umowy zawartej między Państwem i Właścicielem Panelu lub z warunkami określonymi przez Właściciela Panelu lub Klienta jako warunek uczestnictwa w Ankiecie lub innym Programie Badawczym, pod warunkiem jednak, że takie inne warunki nie będą ograniczać naszych praw ani zwiększać naszej odpowiedzialności określonych w niniejszych Warunkach.

2. Wstęp
Celem niniejszych Warunków jest określenie ogólnych warunków korzystania przez Państwa z Usług, w tym Państwa udziału w Ankietach, Panelu lub innych Programach Badawczych.

Zarządzamy relacją między Właścicielem Ankiety a Właścicielem Panelu i działamy w imieniu Właściciela Panelu. Jesteśmy również dostawcą platformy, umożliwiającym Członkom Panelu udział w Ankietach, innych Programach Badawczych oraz korzystanie z innych usług.

Oprócz powyższych, możemy również zarządzać środkami motywacyjnymi. Szczegóły dotyczące takiego programu motywacyjnego można znaleźć w niniejszych Warunkach.

3. Uprawnienia do członkostwa w Panelu
Członkostwo w panelu jest ogólnie dostępne dla osób, które spełniają wymagania członkostwa, w tym między innymi minimalne wymagania wiekowe i wymagania dotyczące lokalizacji geograficznej. Wymagania dotyczące członkostwa w Panelu mogą się różnić w zależności od konkretnego Panelu i są określane przez Właściciela Panelu. Zgadzając się na członkostwo w Panelu, wyrażacie Państwo zgodę na otrzymywanie zaproszeń do udziału w Ankietach, Programach Badawczych lub innych Usługach, zarówno od Właściciela Panelu, do którego chcecie Państwo należeć, oraz od innych Właścicieli Paneli. W każdej chwili można zrezygnować z członkostwa w Panelu, zasady opisano w części 12 “Polityka rezygnacji” poniżej.

Dopuszczamy istnienie wyłącznie jednego Członka Panelu dla każdego unikalnego adresu e-mail w każdym Panelu.

4. Rejestracja w Panelu
Aby zostać Członkiem Panelu należy zarejestrować się na Stronie Panelu i podać określone informacje o sobie. Podane informacje muszą być prawdziwe, prawidłowe i kompletne. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zabronienia dostępu do Serwisu lub udziału w Ankiecie lub innym Programie Badawczym w przypadku podania informacji nieprawdziwych, niepoprawnych lub niekompletnych, lub takich, które za takie uznamy.

Członkostwo w Panelu ma charakter osobisty i może być wykorzystywane wyłącznie przez osobę zarejestrowaną do członkostwa w Panelu. Ponosicie Państwo odpowiedzialność za zachowanie wszelkich informacji o użytkowniku i haśle w tajemnicy oraz za wszelkie wykorzystanie Państwa konta członkowskiego bez względu na to, czy jest ono uprawnione czy nieuprawnione.

5. Warunki uczestnictwa w Ankiecie, innym Programie Badawczym lub innych Usługach
Podczas udziału w Ankiecie, innym Programie Badawczym lub innej Usłudze, i/lub podczas korzystania z naszej strony, Strony Ankiety lub Strony Panelu, jesteście Państwo zobowiązani do postępowania zgodnie z niniejszymi Warunkami, a także innymi warunkami dotyczącymi Państwa udziału, w tym z umowami zawartymi pomiędzy Państwem oraz Właścicielem Panelu lub warunkami stosowanymi przez Klienta lub Partnera.

Udział w Ankiecie, innym Programie Badawczym lub innej Usłudze oznacza zgodę na podanie prawdziwych, poprawnych i pełnych informacji o sobie. W przypadku podania informacji nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych, lub takich, co do których mamy podejrzenia że takie są, mogą Państwo nie zakwalifikować się do Ankiety, innego Programu Badawczego lub innej Usługi, a w związku z tym nie otrzymać nagród za uczestnictwo. Ponadto, Właściciel Panelu może zakończyć Państwa Członkostwo, co oznaczać będzie brak dostępu do dalszych Ankiet ani innych Programów Badawczych.

Ponosicie Państwo odpowiedzialność za działania i komunikację podejmowane lub pochodzące z Państwa końca.

6. Korzystanie z Usług
Udział w Ankiecie, innej Usłudze Badawczej lub korzystanie z innych Usług są dobrowolne. Usługi są przeznaczone do użytku osobistego i niekomercyjnego, i zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji, ograniczania i zablokowania dostępu do całości lub części Usług bez wcześniejszego ostrzeżenia.

Możemy w dowolnej chwili odmówić świadczenia Usług dowolnej osobie według własnego uznania.

Przyjmujecie Państwo do wiadomości, że uzyskujecie dostęp do Usług, korzystacie z nich i/lub bierzecie w nich udział jako niezależny podwykonawca, a niniejsze Warunki nie służą stworzeniu ani nie mają za zadanie tworzenie żadnej relacji przedstawicielstwa, partnerstwa, spółki, stosunku pracy ani franczyzy.

7. Nieautoryzowane użycie
Zobowiązujecie się Państwo do nie:

(a) zakłócania, ingerowania w bezpieczeństwo ani nadużywania w żaden inny sposób Usługi lub naszej Strony, Strony Ankiety, Strony Panelu, Strony Partnera ani jakichkolwiek Usług, zasobów systemowych, kont, serwerów lub sieci połączonych lub dostępnych poprzez Ankietę lub Stronę Ankiety lub strony powiązane lub połączone;

(b) korzystania z przeszukiwarek, robotów i innych automatycznych technik pozyskiwania danych w celu katalogowania, pobierania, przechowywania lub innego reprodukowania lub dystrybucji danych lub treści dostępnych w związku z Usługą, ani manipulowania wynikami Ankiety;

(c) podejmowania jakichkolwiek działań w celu ingerowania w naszą Stronę, Stronę Ankiety, Stronę Panelu lub Strony Partnera, lub korzystania przez jakąkolwiek osobę z takich stron, w tym także do przeciążania lub powodowania zawieszenia strony;

(d) wysyłania ani przekazywania żadnych wirusów, uszkodzonych danych ani żadnych innych szkodliwych, destrukcyjnych lub niszczących kodów, plików lub informacji, w tym także programów szpiegujących, złośliwego oprogramowania i koni trojańskich;

(e) zbierania dane osobowe innych Użytkowników Usług;

(f) wysyłania niechcianych wiadomości e-mail, takich jak promocje i reklamy produktów lub usług;

(g) otwierania, używania lub utrzymywania więcej niż jednego (1) konta członkowskiego w Panelu;

(h) używania lub usiłowania używania konta innego użytkownika bez upoważnienia, lub tworzenia konta za pomocą fałszywych danych;

(i) podejmowania prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do naszej Strony, Ankiety, Strony Ankiety, Strony Panelu, Strony Partnera lub części Ankiety, naszej Strony, Strony Ankiety, Strony Panelu lub Strony Partnera o ograniczonym dostępie;

(j) fałszowania lub maskowania swojej prawdziwej tożsamości;

(k) wyświetlania części naszej Strony, Strony Ankiety, Strony Panelu lub Strony Partnera w formie ramki na innych stronach lub w innych mediach oraz zmieniania wyglądu jakiejkolwiek Strony Ankiety, Strony Panelu lub Strony Partnera;

(l) ustanawiania odnośników ze strony strony internetowej do naszej Strony, Strony Ankiety, Strony Panelu lub Strony Partnera, lub do Usług, bez naszej wcześniejszej pisemnej zgody;

(m) publikowania ani przesyłania materiałów lub treści obraźliwych, oszczerczych, znieważających, obscenicznych, pornograficznych, sprośnych, skandalicznych lub prowokacyjnych;

(n) używania obraźliwego lub obscenicznego języka na naszej Stronie, w Ankiecie lub na Stronie Ankiety, Stronie Panelu lub Stronie Partnera;

(o) angażowania się w jakąkolwiek nieuczciwą działalność, w tym między innymi przyspieszone wypełnianie Ankiet, wypełnianie tej samej Ankiety więcej niż raz, przesyłanie nieprawdziwych danych podczas procesu rejestracji, przesyłanie fałszywych lub nieprawdziwych informacji w Ankiecie, wykorzystywanie lub próba wykorzystania nagród za pomocą fałszywych lub nieuczciwych metod, manipulowanie Ankietami oraz, w odniesieniu do Usługi Śledzenia Reklam, uzyskiwanie dostępu do stron internetowych lub kampanii internetowych z wyłącznym zamiarem stworzenia fałszywe obrazu Państwa zachowania online;

(p) odtwarzania jakiegokolwiek elementu Usługi lub podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby ujawnić kod źródłowy, lub obchodzenia lub naruszania środków służących do uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do jakiejkolwiek strony internetowej, treści lub kodu, poza przypadkami dopuszczalnymi przez Prawo Właściwe;

(q) angażowania się w jakiekolwiek działanie przestępcze lub niezgodne z prawem, które możnaby powiązań z naszą Stroną, Ankietą lub Stroną Ankiety, Stroną Panelu lub Stroną Partnera;

(r) używania Treści Zastrzeżonych z naruszniem niniejszych Warunków; lub

(s) zachęcania dowolnej osoby, w tym między innymi Członkom Panelu, Uczestnikom lub dowolnym naszym pracownikom, do popełnienia czynu sprzecznego z Warunkami, lub doradzania im tego.

8. Treści Zastrzeżone
O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie materiały, w tym, bez ograniczeń, wszystkie koncepcje, tekst, projekty, grafika, rysunki, zdjęcia, klipy wideo, muzyka i dźwięki oraz wszystkie znaki towarowe, znaki usług i nazwy handlowe użyte w Ankiecie, innym Programie Badawczym lub innych Usługach i/lub na naszej Stronie, Stronie Ankiety, Stronie Panelu lub Stronie Partnera oraz ich wybór i aranżacje, podlegają prawom własności intelektualnej, w tym, ale nie wyłącznie, prawom autorskim, znakom towarowym i patentom lub prawom do ubiegania się o ich rejestrację w dowolnym miejscu na świecie, posiadanym lub licencjonowanym przez nas, Właściciela Ankiety, Właściciela Panelu, Partnera lub inne strony trzecie, które są odpowiednimi właścicielami lub kontrolują takie Treści Zastrzeżone.

Podczas korzystania z Usługi lub uczestnictwa w Ankiecie, innym Programie Badawczym lub innej Usłudze możecie Państwo uzyskać dostęp do Treści Zastrzeżonych. Nie otrzymujecie Państwo przez to żadnych praw do Treści Zastrzeżonych, a wszelkie prawa własności intelektualnej pozostają wyraźnie zastrzeżone. Nie otrzymujecie Państwo żadnej licencji na użytkowanie, ujawnianie, pobieranie, kopiowanie, dystrybucję i reprodukcję (w tym na umieszczanie na innych stronach internetowych, w mediach społecznościowych lub blogach) Treści Zastrzeżonych ani żadnych ich części. W przypadku stwierdzenia nieuprawnionego wykorzystania przez Państwa Treści Zastrzeżonych informujemy, że możemy podjąć kroki prawne. Niniejszym zostajecie Państwo poinformowani i przyjmujecie do wiadomości, że będziemy w pełni współpracować z wszelkimi stronami trzecimi w zakresie próśb o ujawnienie danych (w tym także ujawnienie Państwa tożsamości) w związku z zarzutami o wykorzystanie Treści Zastrzeżonych w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami, które uznamy za uzasadnione.

Możecie Państwo brać udział w Panelu, innym Programie Badawczym, innej Usłudze i/lub korzystać z naszej Strony, Strony Ankiety, Strony Panelu lub Strony Partnera w sposób nienaruszający naszych praw własności intelektualnej lub praw stron trzecich.

9. Treść użytkownika
Ponosicie Państwo odpowiedzialność za wszelkie Treści Użytkownika. Ponosicie także odpowiedzialność za uzyskiwanie w uzasadnionych przypadkach zgody stron trzecich, i/lub upoważnienia do Państwa lub naszego wykorzystania Państwa Treści Użytkownika. Treści Użytkownika, w tym fotografie, nagrania dźwiękowe lub wideo, mogą być uważane za Dane Osobowe. Treści Użytkownika mogą być publicznie dostępne i udostępniane stronom trzecim, w tym między innymi naszym Klientom, klientom naszych Klientów, Właścicielom Ankiet, Właścicielom Paneli, Partnerom i dostawcom usług stron trzecich. Ponosicie Państwo odpowiedzialność za upewnienie się, że Treści Użytkownika nie zawierają treści lub materiałów objętych prawami autorskimi lub znakami towarowymi jakiejkolwiek strony trzeciej, w tym nagrań dźwiękowych, wideo, obrazów lub wizerunków osób innych niż Państwo, chyba że uzyskaliście Państwo zgody i/lub autoryzacje od takich stron trzecich pozwalające na użycie przez nas lub przez Państwa takich Treści Użytkownika. Użytkownik nie otrzyma wynagrodzenia za użycie Treści Użytkownika przez nas, naszych Partnerów lub naszych Klientów.

Korzystając, przesyłając, publikując, zgłaszając lub zezwalając nam na gromadzenie (takie zezwolenie uznane jest za udzielone wraz z zgodą użytkownika na niniejsze Warunki i korzystanie z odpowiedniej Usługi) Treści Użytkownika w związku z Usługami, niniejszym udzielacie nam Państwo wieczystego, nieodwołalnego, nieograniczonego, zbywalne, podlegające licencjonowaniu, ogólnoświatowego, wolnego od opłat, prawa oraz licencji na edycję, kopiowanie, przesyłanie, publikowanie, wyświetlanie, tworzenie dzieł pochodnych, reprodukowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie w inny sposób Treści Użytkownika według naszego własnego uznania. Użytkownik nie otrzyma żadnej rekompensaty za Zawartość Użytkownika ani za nasze korzystanie z niej, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Ponosicie Państwo wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że Treści Użytkownika oraz nasze korzystanie z nich zgodnie z niniejszymi Warunkami nie narusza żadnych praw własności intelektualnej stron trzecich. Nie sprawdzamy i nie mamy możliwości sprawdzenia całości Treści Użytkowników oraz nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za Państwa Treści Użytkownika. Mamy prawo, ale nie obowiązek, do kasowania, usuwania lub edytowania Treści Użytkownika, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za: (a) naruszające niniejsze Warunki; (b) naruszające prawa własności intelektualnej; lub (c) obraźliwe, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób niedopuszczalne.

10. Polityka w sprawie programów motywacyjnych opartych na punktach
Po pomyślnym wypełnieniu Ankiety, wzięciu udziału w innym Programie Badawczym lub innej Usłudze możecie Państwo otrzymać punkty, które następnie można wymienić na nagrody lub gotówkę w ramach naszego programu motywacyjnego. W celu uzyskania punktów nie jest konieczne kupowanie niczego. Zarobione punkty są przypisane do osoby nie można ich nikomu przekazać. Państwa punkty zachowują ważność i są wymienialne przez okres dwudziestu czterech (24) miesięcy po tym, jak Państwa konto stanie się nieaktywne. Wszelkie niwykorzystane punkty lub nagrody mogą być wycofane przez nas.

Na początku Ankiety, innego Programu Badawczego lub innej Usługi otrzymacie Państwo informację o liczbie punktów możliwych do zdobycia. Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za konsekwencje podatkowe lub cła, które mogą powstać w wyniku wydania lub wymiany punktów lub nagród. W przypadku naruszenia Warunków możecie Państwo utracić zarobione punkty lub nagrody. Nie ponosimy wobec Państwa żadnej odpowiedzialności związanej z zarobionymi przez Państwa punktami.

11. Aktualizacje profilu
Członkowie Panelu zgadzają się na aktualizację swoich profili członkowskich. Członek Panelu może aktualizować, poprawiać i/lub usuwać informacje zawarte w swoich profilach członkowskich poprzez: (a) dostęp do swojego konta członka panelu; lub (b) wysłanie wiadomości e-mail do odpowiedniego zespołu obsługi Członków Panelu dla odpowiedniego Panelu.

12. Polityka rezygnacji
Członkowie Panelu mogą zrezygnować z korzystania z wybranych lub wszystkich Usług (w tym, bez ograniczeń, z otrzymywania zaproszeń, biuletynów lub korespondencji) w dowolnym momencie poprzez: (a) przejście procedury wycofania subskrypcji opisanej na odpowiedniej Stronie Panelu lub powiązanych stronach, lub zawartej w wiadomości e-mail od nas; lub (b) wysłanie wiadomości e-mail do naszego zespołu obsługi Członków Panelu tutaj.

Dołożymy wszelkich starań, zgodnie z wymogami prawa lub regulacji, aby odpowiedzieć na każde żądanie e-mailowe w rozsądnym terminie po jego otrzymaniu. Po zakończeniu świadczenia Usług informacje kontaktowe Członka Panelu zostaną usunięte z wszelkich list komunikacyjnych i kontaktowych odnoszących się do zakończonych usług. Należy pamiętać, że usunięcie danych może zająć kilka dni. Przez ten czas możecie Państwo nadal otrzymywać od nas wiadomości, które zostały utworzone lub skompletowane przed przesłaniem rezygnacji.

13. Odnośniki
W ramach korzystania z Usługi możecie mieć Państwo możliwość połączenia się z zewnętrzną stroną internetową. Należy pamiętać, że nie promujemy żadnej zewnętrznej strony internetowej ani żadnych produktów, usług i/lub możliwości reklamowanych, oferowanych, za pośrednictwem lub w związku z takimi stronami zewnętrznymi. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi politykami i warunkami obowiązującymi na takich stronach.

14. Komunikacja z nami
Wszelka komunikacja (z wyjątkiem Danych Osobowych) oraz Treści Użytkownika przesłane lub transmitowane przez Użytkownika do Nas pocztą elektroniczną lub inną metodą, lub w inny sposób zebrane przez nas, będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone informacje Użytkownika, chyba że wyraźnie wskażecie Państwo inaczej przed wysłaniem takich informacji albo w trakcie ich wysyłania, lub wydacie nam upoważnienie do gromadzenia takiej komunikacji oraz Treści Użytkownika. Wyrażacie Państwo zgodę by wszelkie takie wiadomości i Treści Użytkownika mogły być używane przez nas według naszego własnego uznania.

15. Prywatność
Podczas występowania o członkostwo w Panelu, korzystania z Usługi lub innej komunikacji z nami lub Właścicielem Panelu Dane Osobowe powiązane z Państwem mogą podlegać przetwarzaniu. Aby uzyskać informacje na temat praktyk prywatności firmy Cint i przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat prywatności Uczestnika Badania tutaj .

16. Zastrzeżenie
Wyrażacie Państwo jednoznaczną zgodę na to, że Państwa udział w Ankiecie, innym Programie Badawczym oraz korzystanie z Usług i naszej strony, Strony Ankiety, Strony Panelu lub Strony Partnera odbywa się na Państwa wyłączne ryzyko i odpowiedzialność. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, my, nasi Klienci, Właściciele Ankiet, Właściciele Paneli, Partnerzy lub inne strony trzecie, a także nasi i ich dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele, agenci, zewnętrzni dostawcy treści i licencjodawcy, nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym dotyczących przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, że udział w Ankiecie lub korzystanie z Usługi, naszej Strony, Strony Ankiety, Strony Panelu lub Strony Partnera będą działać nieprzerwanie lub bez błędów. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, my, nasi Klienci, Właściciele Ankiet, Właściciele Paneli, Partnerzy lub inne strony trzecie, a także nasi i ich dyrektorzy, pracownicy, przedstawiciele, agenci, zewnętrzni dostawcy treści i licencjodawcy, nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych lub ustawowych, w tym dotyczących przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, dotyczących dokładności, wiarygodności lub treści jakichkolwiek informacji lub usług świadczonych w ramach Ankiety lub naszej Strony, Strony Ankiety, Strony Panelu lub Strony Partnera, innych niż wyraźnie określona w niniejszych Warunkach.

17. Ograniczenie odpowiedzialności
W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, MY, WŁAŚCICIELE ANKIET, WŁAŚCICIELE PANELI LUB PARTNERZY, OSOBY TRZECIE LUB DYREKTORZY, KIEROWNICY, AKCJONARIUSZE, PRACOWNICY, PRZEDSTAWICIELE, WYKONAWCY, NASTĘPNY LUB CESJONARIUSZE NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PAŃSTWA W ŻADNYM WZGLĘDZIE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE JAKICHKOLWIEK KWESTII ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, USŁUGĄ, ANKIETĄ, STRONĄ PANELU, STRONĄ PARTNERA, ANI W ZAKRESIE JAKICHKOLWIEK PRZESYŁANYCH PRZEZ PAŃSTWA TREŚCI, ANI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SPECJALNE, KARNE, UBOCZNE, ZALEŻNE, PRZYKŁADOWE LUB KONSEKWENCJALNE USZKODZENIA, UTRATY ZYSKÓW, UTRATY OCZEKIWANYCH OSZCZĘDNOŚCI ORAZ JAKIEKOLWIEK INNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY MIELIŚMY ŚWIADOMOŚĆ PRAWDOPODOBIEŃSTWA LUB MOŻLIWOŚCI ICH WYSTĄPIENIA.

Ograniczenie odpowiedzialności i zrzeczenie się odpowiedzialności zawarte w niniejszych Warunkach mają zastosowanie niezależnie od formy działania, czy to w umowie, gwarancji, czynie niedozwolonym, czynie podobnym, ścisłej odpowiedzialności, zaniedbaniu lub innym działaniu, i przetrwają zasadnicze naruszenie lub naruszenia, lub niepowodzenie wykonania zasadniczego celu kontraktu lub nieskuteczność wyłącznego środka naprawczego.

18. Odszkodowanie
Zgadzacie się Państwo w pełni i skutecznie zabezpieczyć, chronić i utrzymywać nas, Właścicieli Ankiet, Właścicieli Paneli i Partnerów oraz inne powiązane strony trzecie, w tym dyrektorów, urzędników, akcjonariuszy, pracowników, przedstawicieli, kontrahentów, partnerów, następców prawnych lub cesjonariuszy, przed wszelkimi odszkodowaniami, kosztami, zobowiązaniami i stratami wszelkiego rodzaju, w tym opłatami prawnymi powstałymi bezpośrednio lub pośrednio w wyniku naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków.

19. Zmiany
Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach. Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszych Warunków. Zobowiązujemy się do uzyskania Państwa zgody przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, które takiej zgody wymagają. W przypadku zmian, które nie wymagają zgody, dalsze korzystanie z Usług, dostęp do nich i/lub udział w nich stanowić będzie zgodę na obowiązywanie zmienionych Warunków.

20. Zgodność z Obowiązującym Prawem
Przyjmujecie Państwo do wiadomości oraz wyrażacie zgodę na postępowanie zgodne z Obowiązującym Prawem podczas wypełniania Ankiety, udziału w innym Programie Badawczym lub innego korzystania z Usługi.

21. Zawieszenie, wypowiedzenie i dezaktywacja
Oprócz wszelkich innych dostępnych środków naprawczych, zastrzegamy sobie prawo, bez wcześniejszego ostrzeżenia, do zawieszenia i/lub zakończenia Państwa korzystania i dostępu do Usługi, lub członkostwa w Panelu, w przypadku naruszenia niniejszych Warunków lub w przypadku korzystania z Usługi w sposób niezgodny z prawem lub innego działania, które jest niedopuszczalne w naszej wyłącznej ocenie, w ocenie Właściciela Ankiety, Właściciela Panelu lub Partnera. W przypadku gdy wycofamy Państwa prawo do korzystania z Usług i/lub Państwa członkostwo w Panelu: (a) tracicie Państwo wszelkie prawa, tytuły i odsetki i/lub wszystkie niewykorzystane wynagrodzenia, zachęty i/lub nagrody, z chwilą rozwiązania; (b) Państwa członkostwo w Panelu zostanie natychmiast anulowane; (c) Państwa dostęp do Usługi i korzystanie z niej natychmiast ustaje; oraz (d) nie będziecie Państwo mogli brać udziału w przyszłych Ankietach oferowanych za pośrednictwem Usługi.

Ponadto, Zastrzegamy sobie prawo do dezaktywacji Państwa konta członkowskiego w Panelu: (a) jeśli nie jesteście Państwo Aktywnymi Panelistami; (b) jeśli otrzymamy informację zwrotną o niepowodzeniu naszej komunikacji z Państwa kontem e-mail; lub (c) jeżeli otrzymamy odpowiedź “skrzynka odbiorcza pełna” trzy (3) razy w naszej komunikacji z Państwa kontem e-mail.

W przypadku dezaktywacji, rozwiązania przez Państwa lub przez nas, tracicie Państwo wszelkie zarobione nagrody.

22. Rozdzielność i cesja
Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, jakikolwiek warunek lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, taki warunek lub postanowienie będzie uważane za możliwe do oddzielenia od pozostałej części niniejszych Warunków, a pozostała część niniejszych Warunków będzie interpretowana bez odniesienia do niewykonalnego warunku.

Nie posiadacie Państwo prawa dokonania cesji niniejszych Warunków bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, która może zostać wstrzymana według naszego wyłącznego uznania. Wyrażacie Państwo zgodę, że możemy w dowolnym momencie dokonać cesji niniejszych Warunków dowolnej stronie.

23. Prawo właściwe, jurysdykcja i właściwość terytorialna
Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi, w tym wszelkie pytania dotyczące ich istnienia, ważności lub rozwiązania, będą kierowane do sądu okręgowego w Sztokholmie (Sw. Stockholms tingsrätt) oraz będą rozsądzane i interpretowane zgodnie z prawem szwedzkim, bez względu na jakiekolwiek zasady prawa (Szwecji czy jakiejkolwiek innej jurysdykcji), które mogłyby przewidywać stosowanie przepisów innej jurysdykcji.