Panelist terms (NL)

Algemene Voorwaarden voor Panellidmaatschap, Deelname aan Enquêtes en gebruik van Diensten

Ingangsdatum: 28 februari 2018

Laatste herziening: 28 februari 2018

Definities
Wanneer onderstaande termen en uitdrukkingen in deze Voorwaarden worden gebruikt, hebben ze de volgende betekenis.

“Actieve Paneldeelnemer” verwijst naar een Panellid dat: ten minste eenmaal in de afgelopen twaalf (12) maanden heeft (a) deelgenomen aan een Enquête, (b) ander Onderzoeksprogramma, of (c) andere delen van de Dienst; of ten minste eenmaal in de afgelopen twaalf (12) maanden (d) zijn/haar profiel- of ledeninformatie heeft bijgewerkt.

“Marktonderzoekstrackingservice” verwijst naar een Dienst die door een Gebruiker wordt geaccepteerd en die het online gedrag van die Gebruiker kan volgen, zoals websites die door de Gebruiker worden geopend en online campagnes die aan de Gebruiker worden getoond voor marktonderzoeksdoeleinden, waaronder reclametrackingonderzoek.

“Toepasselijke Wetgeving” verwijst naar van toepassing zijnde nationale en/of lokale wetten en voorschriften.

“Klant ” verwijst naar Onze klanten aan wie Wij diensten leveren.

“Inhoud” verwijst naar de informatie op Onze Website, een Enquêtesite, een Panelsite of een Partnersite.

“Panel” verwijst naar een groep personen die toestemming hebben gegeven om te worden uitgenodigd voor en deel te nemen aan Enquêtes voor marktonderzoek, andere Onderzoeksprogramma’s of andere delen van de Diensten voor marktonderzoek.

“Panellid” verwijst naar een lid van een Panel.

“Paneleigenaar” verwijst naar de eigenaar van een Panel en een Panelsite waarvan u een Panellid bent.

“Panelsite” verwijst naar een website waarop personen zich kunnen registreren om Panellid te worden.

“Partner” verwijst naar een van Onze partners, waaronder Paneleigenaren en andere partners.

“Partnersite” verwijst naar een website die wordt beheerd door een van onze Partners.

“Deelnemer” verwijst naar een persoon die geen Panellid is en die door een van Onze Partners naar een Enquête, ander Onderzoeksprogramma of andere delen van de Diensten wordt geleid.

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“Gegevenssubject“); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die, direct of indirect, kan worden geïdentificeerd of getraceerd, met name door te verwijzen naar een identificator, op zichzelf of in combinatie met andere persoonlijke of identificerende informatie. Persoonsgegevens kunnen informatie bevatten zoals naam, sofinummer, geboortedatum en -plaats, meisjesnaam van de moeder, biometrische gegevens, foto’s, geluids- of video-opnamen en andere informatie die aan een persoon is gekoppeld of kan worden gekoppeld, zoals medische, educatieve , financiële en professionele informatie. (OPMERKING: Persoonsgegevens kunnen ook worden aangeduid als Persoonlijk Identificeerbare Informatie of PII.)

“Onderzoeksprogramma” verwijst naar andere onderzoeksmogelijkheden dan een Enquête.

“Beperkte Inhoud” verwijst naar vertrouwelijke en/of bedrijfseigen informatie, materialen, producten en Inhoud toebehorend aan Ons en/of een Paneleigenaar, een Enquête-eigenaar, een Klant, een Partner en/of een licentiegever.

“Dienst” verwijst naar de dienst die door Ons wordt geleverd en waardoor U als Panellid of Deelnemer kunt deelnemen aan (a) een Panel of een Enquête, (b) ander Onderzoeksprogramma, of (c) enige andere dienst die door Ons wordt geleverd en door U wordt gebruikt, zoals een Marktonderzoekstrackingservice.

“Inzendingen” verwijst naar alle opmerkingen, feedback, suggesties, ideeën en andere informatie die U indient of die Wij verzamelen wanneer U deelneemt aan een Panel, antwoordt op een Enquête of ander Onderzoeksprogramma of een Dienst gebruikt.

“Enquête-eigenaar” verwijst naar de eigenaar van een Enquête, die meestal een Klant is.

“Enquêtesite” verwijst naar de website waarop U reageert en een Enquête invult.

“Enquêtes” verwijst naar marktonderzoeksenquêtes die door Ons aan U beschikbaar worden gesteld.

“Websites van Derden” verwijst naar websites die worden onderhouden en/of beheerd door derde partijen.

“Gebruiker” verwijst naar U als persoon wanneer u de Dienst gebruikt.

“Gebruikersinhoud” verwijst naar alle inhoud, materialen, informatie en opmerkingen die U gebruikt, uploadt, plaatst of inzendt of die Wij verzamelen wanneer U de Dienst gebruikt, inclusief informatie ontvangen via de Reclametrackingservice, zoals gegevens over internetgebruikspatronen.

“U“, “Uzelf“, “Uw” en “Uwe” verwijzen naar U als persoon.

“We“, “Wij“ , “Ons“, “Onze” en “Cint” verwijzen naar de Zweedse entiteit Cint AB reg. nr. 556559-8769.

1. Toepasselijkheid; Overeenkomst
Deze Algemene Voorwaarden (hierna de “Voorwaarden“) zijn van toepassing in aanvulling op enige overeenkomst met de Paneleigenaar van het Panel waarvan u een Panellid bent, evenals alle eventuele specifieke voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op een Enquête, ander Onderzoeksprogramma of andere Dienst. Deze Voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover ze in strijd zijn met de voorwaarden van een overeenkomst tussen U en een Paneleigenaar of met specifieke voorwaarden die door de Paneleigenaar of Klant zijn gesteld als voorwaarde voor Uw deelname aan een Enquête of ander Onderzoeksprogramma, mits echter dergelijke andere voorwaarden niet Onze rechten niet verminderen of Onze aansprakelijkheid vergroten zoals gespecificeerd in deze Voorwaarden.

2. Inleiding
Het doel van deze Voorwaarden is het uiteenzetten van de algemene voorwaarden voor Uw gebruik van de Diensten, inclusief Uw deelname aan Enquêtes, Panels of andere Onderzoeksprogramma’s.

We beheren de relatie tussen een Enquête-eigenaar en een Paneleigenaar en we handelen namens een Paneleigenaar. We zijn ook de platformleverancier, die Panelleden mogelijkheden biedt om deel te nemen aan Enquêtes en andere Onderzoeksprogramma’s en om andere diensten te gebruiken.

Naast het bovenstaande kunnen We ook incentives beheren. Meer informatie over een dergelijke incentiveregeling is te vinden in deze Voorwaarden.

3. Beschikbaarheid Panellidmaatschap
Panellidmaatschap staat over het algemeen open voor personen die voldoen aan de vereisten voor lidmaatschap, inclusief maar niet beperkt tot vereisten op het gebied van minimumleeftijd en geografische locatie. De vereisten voor Panellidmaatschap kunnen per specifiek Panel verschillen en worden bepaald door een Paneleigenaar. Door ermee in te stemmen om Panellid te worden, gaat U ermee akkoord om uitnodigingen te ontvangen voor deelname aan Enquêtes, Onderzoeksprogramma’s of andere Diensten, zowel van de Paneleigenaar van het Panel waar U zich hebt aangemeld voor Panellidmaatschap als van andere Paneleigenaren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor Panellidmaatschap, zie Paragraaf 12 “Afmeldbeleid” hieronder.

We staan binnen elk Panel slechts een (1) Panellid per uniek e-mailadres toe.

4. Panelregistratie
Om Panellid te worden, moet u zich registreren bij een Panelsite en bepaalde informatie over Uzelf verstrekken. De informatie die u verstrekt, moet waar, correct en volledig zijn. We behouden ons het recht voor om Uw toegang tot de Dienst of deelname aan een Enquête of ander Onderzoeksprogramma te beperken of te verbieden als U informatie verstrekt, of We reden hebben om te vermoeden dat U informatie hebt verstrekt, die niet waar, correct en volledig is.

Een Panellidmaatschap is persoonlijk en mag alleen worden gebruikt door de persoon die zich registreert voor lidmaatschap bij een Panel. Het is uw verantwoordelijkheid Uw gebruikersinformatie en wachtwoord vertrouwelijk te houden en U bent verantwoordelijk voor enig gebruik, al dan niet geautoriseerd, van Uw lidmaatschapsaccount.

5. Voorwaarden voor Deelname aan een Enquête, ander Onderzoeksprogramma of andere Diensten
Wanneer u deelneemt aan een Enquête, ander Onderzoeksprogramma of andere Dienst en/of gebruikmaakt van Onze Site, een Enquêtesite of een Panelsite, bent u verplicht om te voldoen aan deze Voorwaarden, evenals aan alle andere algemene voorwaarden die op Uw deelname van toepassing zijn, waaronder overeenkomsten tussen U en een Paneleigenaar of voorwaarden die worden gehanteerd door een Klant of een Partner.

Door deel te nemen aan een Enquête, ander Onderzoeksprogramma of andere Dienst gaat U ermee akkoord ware, correcte en volledige informatie over Uzelf te verstrekken. Als u informatie verstrekt, of als We reden hebben om te vermoeden dat U informatie hebt verstrekt, die niet waar, correct en volledig is, komt u mogelijk niet in aanmerking voor een Enquête, ander Onderzoeksprogramma of andere Dienst en ontvangt u dus geen incentives voor Uw deelname. Bovendien kan een Paneleigenaar Uw lidmaatschap beëindigen met als gevolg dat U niet meer aan Enquêtes of andere Onderzoeksprogramma’s kunt deelnemen.

U bent verantwoordelijk voor acties en communicatie ondernomen of verzonden vanaf Uw account.

6. Gebruik van de Diensten
Deelname aan een Enquête, andere Onderzoeksdienst of gebruik van andere Diensten is vrijwillig. De Diensten zijn voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en Wij behouden Ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot alle of een deel van de Diensten te wijzigen, aan te passen, te beperken of te blokkeren.

We kunnen te allen tijde naar Ons eigen goeddunken weigeren om de Diensten aan wie dan ook te leveren.

U erkent dat U toegang hebt tot, gebruikmaakt van en/of deelneemt aan de Diensten in de hoedanigheid van een onafhankelijke contractant en dat door deze Voorwaarden geen enkele organisatie, partnerschap, joint-venture, werknemer-werkgever- of franchisegever-franchisenemerrelatie is bedoeld of wordt gecreëerd

7. Ongeautoriseerd gebruik
U stemt ermee in om niet:

(a) te verstoren, te interfereren met de veiligheid van of anderszins misbruik te maken van de Diensten of onze Site, een Enquêtesite, een Panelsite, een Partnersite of enige diensten, systeembronnen, accounts, servers of netwerken die verbonden zijn met of toegankelijk zijn via een Enquête of een Enquêtesite of gelieerde of gelinkte sites;

(b) gebruik te maken van spiders, robots of andere geautomatiseerde dataminingtechnieken voor het catalogiseren, downloaden, opslaan of anderszins reproduceren of verspreiden van gegevens of inhoud die beschikbaar zijn in verband met de Dienst, of op andere manieren het resultaat van een Enquête te manipuleren;

(c) enige actie te ondernemen om te interfereren met Onze Site, een Enquêtesite, een Panelsite of een Partnersite of het gebruik van dergelijke sites door een persoon, inclusief, maar niet beperkt tot het overbelasten of “crashen” van een website;

(d) virussen, beschadigde gegevens of andere schadelijke, ontwrichtende of destructieve code, bestanden of informatie te verzenden of over te dragen, inclusief maar niet beperkt tot spyware, malware en Trojaanse paarden;

(e) enige Persoonsgegevens van andere Gebruikers van de Dienst te verzamelen;

(f) ongevraagde e-mailberichten te verzenden, zoals aanbiedingen en reclame voor producten of diensten;

(g) meer dan een (1) lidmaatschapsaccount bij een Panel te openen, gebruiken of onderhouden;

(h) zonder toestemming het account van een andere Gebruiker te gebruiken of proberen te gebruiken, of een account aan te maken met een valse identiteit;

(i) te proberen om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot Onze Site, een Enquête, een Enquêtesite, een Panelsite, een Partnersite of delen van een Enquête, Onze Site, een Enquêtesite, een Panelsite of een Partnersite die niet algemeen toegankelijk zijn;

Uw werkelijke identiteit te verbergen of maskeren;

(k) gedeelte(s) van Onze Site, een Enquêtesite, een Panelsite of een Partnersite binnen een frame weer te geven op andere websites of media of het uiterlijk van een Enquêtesite, Panelsite of Partnersite te veranderen;

(l) links op te nemen van een website naar Onze Site, een Enquêtesite, een Panelsite of een Partnersite of naar de Diensten, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;

(m) enige bedreigende, smadelijke, lasterlijke, obscene, pornografische, onzedelijke, aanstootgevende of opruiende materialen of inhoud te plaatsen of verzenden;

(n) grove, beledigende of obscene taal te gebruiken op Onze Site, in een Enquête of op een Enquêtesite, een Panelsite of een Partnersite;

(o) frauduleuze activiteiten te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot razendsnel Enquêtes invullen, meermalen dezelfde Enquête invullen, onjuiste informatie verstrekken tijdens het registratieproces, valse of onjuiste Enquêtegegevens indienen, incentives inwisselen of proberen in te wisselen op onjuiste of frauduleuze wijze, knoeien met enquêtes en, met betrekking tot het gebruik van de reclametrackingservice, websites of online campagnes benaderen met als enig doel om een onjuiste indruk van Uw online gedrag te geven;

(p) enig aspect van een Dienst te reverse-engineeren of enige actie te ondernemen die de broncode kan onthullen of openbaar maken, of maatregelen of besturingselementen te omzeilen die worden gebruikt om de toegang tot webpagina’s, inhoud of codes te verbieden of te beperken, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan door toepasselijke wetgeving;

(q) enige criminele of onwettige activiteit te ondernemen die kan zijn gekoppeld aan Onze Site, een Enquête of een Enquêtesite, een Panelsite of een Partnersite;

(r) Beperkte Inhoud in strijd met deze Voorwaarden te gebruiken; of

(s) enige persoon, inclusief maar niet beperkt tot Panelleden, Deelnemers of een van Onze werknemers, aan te moedigen en/of te adviseren enige activiteit te ondernemen die in strijd is met de Voorwaarden.

8. Beperkte inhoud
Tenzij anders vermeld, zijn alle materialen, inclusief maar niet beperkt tot alle concepten, teksten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, foto’s, videofragmenten, muziek en geluiden, en alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen die worden gebruikt in een Enquête, ander Onderzoeksprogramma of andere Dienst en/of op Onze site, een Enquêtesite, een Panelsite of een Partnersite en de selectie en rangschikking daarvan, onderworpen aan intellectuele-eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en patenten of het recht om registratie daarvan overal ter wereld aan te vragen, van of gelicentieerd door Ons, een Enquête-eigenaar, een Paneleigenaar, een Partner of een andere derde partij die dergelijke Beperkte Inhoud bezit of beheert.

Wanneer u een Dienst gebruikt of deelneemt aan een Enquête, ander Onderzoeksprogramma of een andere Dienst, kunt u Beperkte Inhoud te zien krijgen. U kunt geen rechten doen gelden op de Beperkte Inhoud en alle intellectuele-eigendomsrechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden. Aan u wordt geen licentie verleend om de Beperkte inhoud of het onderwerp van de Beperkte Inhoud te gebruiken, onthullen, downloaden, kopiëren, distribueren of reproduceren (inclusief, maar niet beperkt tot plaatsen op enige website, sociale media of blog). Er kunnen juridische stappen worden ondernomen wanneer enig ongeoorloofd gebruik van de Beperkte Inhoud is terug te voeren op U. U bent hierbij geïnformeerd en erkent dat Wij volledig zullen meewerken aan alle openbaarmakingsverzoeken van derden (inclusief maar niet beperkt tot de openbaarmaking van uw identiteit) met betrekking tot claims dat u Beperkte Inhoud hebt gebruikt in strijd met deze Voorwaarden die Wij legitiem achten.

U mag alleen deelnemen aan een Enquête, ander Onderzoeksprogramma, andere dienst en/of Onze Site, een Enquêtesite, een Panelsite of een Partnersite gebruiken op een manier die geen inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van Ons of een derde partij.

9. Gebruikersinhoud
U bent verantwoordelijk voor alle Gebruikersinhoud. U bent ook verantwoordelijk om, waar relevant, de goedkeuring, toestemming en/of autorisatie van derden te verkrijgen voor Uw en Ons gebruik van Uw Gebruikersinhoud. Gebruikersinhoud, waaronder foto’s, geluids- en video-opnames, kan worden beschouwd als Persoonsgegevens. Uw Gebruikersinhoud kan openbaar beschikbaar en gedeeld worden met derde partijen, inclusief maar niet beperkt tot Onze Klanten, klanten van Onze Klanten, Enquête-eigenaren, Paneleigenaren, Partners en externe dienstverleners. U dient ervoor te zorgen dat Gebruikersinhoud geen auteursrechtelijk beschermde of van handelsmerk voorziene inhoud of materiaal van enige derde partij bevat, waaronder audio, video, afbeeldingen of de beeltenis van iemand anders dan U, tenzij U de goedkeuring, toestemming en/of autorisatie van dergelijke derde partijen heeft verkregen die vereist is voor Uw en Ons gebruik van dergelijke Gebruikersinhoud. U ontvangt geen vergoeding voor het gebruik van enige Gebruikersinhoud door Ons, Onze Partners of Onze Klanten.

Door Gebruikersinhoud in verband met de Diensten te gebruiken, te uploaden, te plaatsen, in te dienen of door Ons met Uw toestemming te laten verzamelen (dergelijke toestemming wordt geacht verleend te zijn met Uw instemming met deze Voorwaarden en gebruik van de betreffende Dienst), verleent U Ons hierbij eeuwigdurend, onherroepelijk, onbeperkt, overdraagbaar, sublicentieerbaar, wereldwijd, royaltyvrij recht en licentie op het naar Ons eigen goeddunken bewerken, kopiëren, verzenden, publiceren, weergeven, maken van afgeleide werken van, reproduceren, wijzigen, distribueren en anderszins gebruiken van Uw Gebruikersinhoud. U ontvangt geen vergoeding voor Uw Gebruikersinhoud of Ons gebruik ervan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

U bent er als enige verantwoordelijk voor te zorgen dat Uw Gebruikersinhoud, en Ons gebruik daarvan volgens deze Voorwaarden, geen inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van enige derde partij. We zullen en kunnen niet alle Gebruikersinhoud bekijken en Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor Uw Gebruikersinhoud. We hebben het recht, maar niet de plicht, om Uw Gebruikersinhoud te verwijderen of te bewerken wanneer wij die naar Ons eigen goeddunken: (a) in strijd achten met deze Voorwaarden; (b) in strijd achten met intellectuele-eigendomsrechten; of (c) beledigend, lasterlijk, obsceen of anderszins onaanvaardbaar achten.

10. Beleid inzake incentiveprogramma’s op basis van punten
Als U een Enquête beantwoordt en met succes voltooit of deelneemt aan een ander Onderzoeksprogramma of andere Dienst, kunt U punten verdienen die kunnen worden ingewisseld voor verschillende beloningen of contant geld in Ons incentiveprogramma. U hoeft niets te kopen om punten te ontvangen. De punten die U hebt verdiend, zijn persoonlijk en U kunt ze niet aan iemand anders overdragen. Uw punten zijn geldig en inwisselbaar gedurende een periode van vierentwintig (24) maanden nadat uw account inactief is geworden. Punten of incentives die niet door U worden ingewisseld, kunnen door Ons worden ingetrokken.

Aan het begin van een Enquête, ander Onderzoeksprogramma of andere Dienst ontvangt U informatie over het aantal punten dat U kunt verdienen. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor eventuele consequenties voor belastingen of accijnzen die kunnen voortvloeien uit verstrekte of ingewisselde punten of incentives. Als U de Voorwaarden overtreedt, verliest U mogelijk alle punten of incentives die u hebt verdiend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid jegens U met betrekking tot de punten die U hebt verdiend.

11. Profielupdates
Panelleden stemmen ermee in om hun Lidmaatschapsprofielen up-to-date te houden. Een Panellid kan de informatie in zijn of haar Lidmaatschapsprofielen bijwerken, corrigeren en/of verwijderen door: (a) naar zijn of haar Panellidmaatschapsaccount te gaan; of (b) een e-mail te sturen naar het serviceteam voor Panelleden van het betreffende Panel.

12. Afmeldbeleid
Panelleden kunnen zich op elk moment afmelden voor het gebruik van een of alle Diensten (inclusief maar niet beperkt tot het ontvangen van uitnodigingen voor Enquêtes, nieuwsbrieven of mededelingen) door: (a) de afmeldprocedure te volgen zoals beschreven op de betreffende Panelsite of gerelateerde sites of vermeld in een van Ons ontvangen e-mail; of (b) door hier een e-mail te sturen naar Ons serviceteam voor Panelleden.

We zullen redelijke inspanningen verrichten, zoals vereist door wet- of regelgeving, om binnen een redelijke termijn na ontvangst op elk e-mailverzoek te reageren. Na beëindiging van Diensten wordt de contactinformatie van een Panellid verwijderd uit alle communicatie- of contactlijsten met betrekking tot de beëindigde Dienst(en). Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren om de verwijdering te voltooien en dat U gedurende die tijd berichten van Ons kunt ontvangen die voor Uw afmelding zijn aangemaakt of samengesteld.

13. Links
In verband met Uw gebruik van de Dienst kunt u mogelijk een link volgen naar of verbinding maken met een Website van Derden. Houd er rekening mee dat we geen Websites van Derden of via of in verband met dergelijke Websites van Derden geadverteerde of aangeboden producten, diensten en/of mogelijkheden aanbevelen. Lees het beleid en de voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke Websites van Derden zorgvuldig door.

14. Communicatie met Ons
Alle door U aan Ons per e-mail of anderszins verstrekte of verstuurde of anderszins door Ons verzamelde communicatie (behalve Persoonsgegevens) en Gebruikersinhoud wordt behandeld als niet-vertrouwelijke informatie van U die niet Uw eigendom is, tenzij U specifiek anders aangeeft voorafgaand aan of gelijktijdig met Uw inzending van Uw toestemming aan Ons om dergelijke communicatie en Gebruikersinhoud te verzamelen. U gaat ermee akkoord dat dergelijke communicatie en Gebruikersinhoud door Ons naar Ons eigen goeddunken kan worden gebruikt.

15. Privacy
Wanneer u een Panellidmaatschap aanvraagt, een Dienst gebruikt of anderszins met Ons of een Paneleigenaar communiceert, kunnen er Persoonsgegevens van U worden verwerkt. Voor meer informatie over het privacybeleid van Cint en de verwerking van Uw Persoonsgegevens kunt U hier het Privacybeleid Onderzoeksdeelnemers raadplegen.

16. Vrijwaring
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Uw deelname aan een Enquête, ander Onderzoeksprogramma en gebruik van de Dienst en het surfen op Onze Site, een Enquêtesite, een Panelsite of een Partnersite voor Uw eigen risico en verantwoordelijkheid is. Voor zover wettelijke toegestaan geven Wij, Onze Klanten, Enquête-eigenaren, Paneleigenaren, Partners of andere derde partijen, en Onze en hun directeuren, managers, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, externe contentproviders en licentiegevers geen enkele garantie, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief die van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, dat deelname aan een Enquête of het gebruik van de Dienst, Onze Site, een Enquêtesite, een Panelsite of een Partnersite ononderbroken of foutloos zal zijn. Voor zover wettelijke toegestaan geven Wij, Onze Klanten, Enquête-eigenaren, Paneleigenaren, Partners of andere derde partijen, en Onze en hun directeuren, managers, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, externe contentproviders en licentiegevers geen enkele garantie, expliciet, impliciet of wettelijk, inclusief die van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van enige informatie of via een Enquête, Onze Site, een Enquêtesite, een Panelsite of een Partnersite geleverde diensten, anders dan uitdrukkelijk beschreven in deze Voorwaarden.

17. Beperking van aansprakelijkheid
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING ZIJN WIJ, ENQUÊTE-EIGENAREN, PANELEIGENAREN OF PARTNERS, DERDE PARTIJEN, OF DIRECTEUREN, MANAGERS, AANDEELHOUDERS, MEDEWERKERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS, OPVOLGERS OF GEVOLMACHTIGEDEN OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK JEGENS U, INCLUSIEF ZONDER BEPERKING, VOOR ENIGE KWESTIE MET BETREKKING TOT DEZE VOORWAARDEN, DE DIENST, ONZE SITE, EEN ENQUÊTE, EEN PANELSITE, EEN PARTNERSITE OF VOOR ENIGE INZENDINGEN DIE U DOET, OF VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, AFHANKELIJKE, VOORBEELD- OF GEVOLGSCHADE, WINSTVERLIES, VERLIES VAN VERWACHTE BESPARINGEN OF ENIGE ANDERE NIET-DIRECTE SCHADE, ONGEACHT OF WIJ WAREN GEWEZEN OP DE WAARSCHIJNLIJKHEID OF MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

De beperking van aansprakelijkheid en de vrijwaring in deze Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht de vorm van actie, hetzij in contract, garantie, onrechtmatige daad, semi-onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere overtreding en zal fundamentele schending of schendingen of het falen van het essentiële contractdoel of het falen van een exclusieve remedie overleven.

18. Schadeloosstelling
U gaat ermee akkoord om Ons, Enquête-eigenaren, Paneleigenaren en Partners en andere gerelateerde derde partijen, waaronder directeuren, managers, aandeelhouders, werknemers, vertegenwoordigers, leveranciers, gelieerde ondernemingen, opvolgers of gevolmachtigden, volledig en effectief schadeloos te stellen voor, te verdedigen tegen en te beschermen voor en tegen enige schadevergoedingen, onkosten, aansprakelijkheden en verliezen van welke aard dan ook, inclusief juridische kosten, direct of indirect, voortvloeiend uit een door U veroorzaakte overtreding van de Voorwaarden.

19. Wijzigingen
Wij behouden Ons hierbij het recht voor om deze Voorwaarden naar Ons eigen goeddunken te wijzigen. We raden U aan deze Voorwaarden geregeld opnieuw te bekijken. We zullen Uw toestemming verkrijgen voorafgaand aan wijzigingen die van dien aard zijn dat toestemming nodig of vereist is. Voor wijzigingen waarvoor geen toestemming is vereist, houdt Uw voortdurend gebruik van, toegang tot en/of deelname aan de Diensten in dat U akkoord gaat met deze dan gewijzigde Voorwaarden.

20. Naleving van toepasselijke wetgeving
U erkent en stemt ermee in dat U te allen tijde de toepasselijke wetgeving zult naleven wanneer U een Enquête beantwoordt, deelneemt aan een ander Onderzoeksprogramma of anderszins gebruikmaakt van de Dienst.

21. Opschorting, beëindiging en deactivering
In aanvulling op alle andere beschikbare rechtsmiddelen kunnen Wij, zonder kennisgeving, Uw gebruik van en toegang tot de Dienst of Uw lidmaatschap van een Panel opschorten en/of beëindigen als U deze Voorwaarden overtreedt of wanneer U de Dienst op een onwettige manier gebruikt of anderszins handelt op een wijze die, naar Ons eigen goeddunken, onaanvaardbaar is voor Ons, een Enquête-eigenaar, een Paneleigenaar of een Partner. Als We Uw recht op gebruik van de Dienst beëindigen en/of als Uw Panellidmaatschap wordt beëindigd: (a) verliest U alle rechten, eigendommen en belangen in en/of op alle niet-ingewisselde beloningen, incentives en/of prijzen, met ingang van de beëindiging; (b) wordt Uw Panellidmaatschap onmiddellijk geannuleerd; (c) wordt Uw toegang tot en gebruik van de Dienst onmiddellijk gestopt; en (d) is het U niet toegestaan deel te nemen aan enige toekomstige Enquêtes die via de Dienst worden aangeboden.

Bovendien behouden Wij Ons het recht voor om Uw Panellidmaatschapsaccount te deactiveren: (a) als U geen Actieve Paneldeelnemer meer bent; (b) als We een harde bouncemelding of een niet-bezorgdbericht ontvangen in Onze e-mailcommunicatie met Uw e-mailaccount; of (c) als we drie (3) keer een antwoordbericht “mailbox vol” ontvangen in Onze e-mailcommunicatie met Uw e-mailaccount.

In geval van deactivering, beëindiging door U of beëindiging door Ons verliest U alle incentives die U hebt verdiend.

22. Scheidbaarheid en toewijzing
Indien, om welke reden dan ook, enige voorwaarde of bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke voorwaarde of bepaling worden beschouwd als scheidbaar van de rest van deze Voorwaarden en zal de rest van deze Voorwaarden worden opgevat en geïnterpreteerd zonder verwijzing naar de niet-afdwingbare voorwaarde.

U mag deze Voorwaarden niet toewijzen zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming, die naar Ons eigen goeddunken kan worden onthouden. U stemt ermee in dat Wij deze Voorwaarden op elk moment aan iedereen kunnen toewijzen.

23. Toepasselijk recht, jurisdictie en juridische locatie
Eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Voorwaarden, inclusief eventuele vragen omtrent bestaan, geldigheid of beëindiging ervan, zullen worden voorgelegd aan de districtsrechtbank van Stockholm (Sw. Stockholms tingsrätt) en beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zweden, ongeacht een eventuele keuze van rechtsbeginselen (die van Zweden of een andere jurisdictie) die zou kunnen voorzien in de toepassing van wetten van een andere jurisdictie.