Panelist terms (SE)

Villkor för Panelmedlemskap, deltagande i enkäter och användning av tjänster
Ikraftträdandedatum: 28 februari 2018

Senast reviderat: 28 februari 2018

Definitioner
När de används i dessa villkor ska följande begrepp och uttryck ha följande betydelser:

“Aktiv panelmedlem” avser en Panelmedlem som har: (a) deltagit i en enkät, (b) något annat undersökningsprogram; eller (c) använt andra delar av tjänsten minst en gång under de senaste tolv (12) månaderna; eller (d) har uppdaterat sin profil eller medlemskapsinformation minst en gång under de senaste tolv (12) månaderna.

“Spårningstjänst för marknadsundersökning” avser en tjänst som en användare har samtyckt till och som kan spåra onlinebeteendet hos användaren i fråga, inklusive vilka webbplatser användaren besökt och vilka internetkampanjer som visats för användaren, för marknadsundersökningsändamål, inklusive undersökningar som rör spårning av reklam.

“Tillämplig lagstiftning” avser gällande nationella och/eller lokala lagar och föreskrifter.

“Uppdragsgivare” avser våra kunder som vi uppför uppdrag åt.

“Innehåll” avser informationen på vår webbplats, en enkätwebbplats, en Panelwebbplats eller en Partnerwebbplats.

“Panel” avser en grupp enskilda personer som har samtyckt till att bli inbjudna till och delta i marknadsundersökningsenkäter, andra undersökningsprogram eller andra delar av tjänsterna i samband med marknadsundersökningar.

“Panelmedlem” avser en medlem i en Panel.

“Panelägare” avser ägaren till en Panel och en Panelwebbplats där du är Panelmedlem.

“Panelwebbplats” avser en webbplats där enskilda personer kan registrera sig som Panelmedlemmar.

“Partner” avser någon av våra partners, inklusive panelägare och andra partners.

“Partnerwebbplats” avser en webbplats som drivs av någon av våra partners.

“Deltagare” avser en enskild person som inte är en Panelmedlem och som hänvisas till en enkät, annat undersökningsprogram eller andra delar av tjänsten av någon av våra Partners.

“Personuppgifter” avser all information om en identifierad eller identifierbar fysisk person (“Data Subject“); en identifierbar fysisk person är en person som kan bli identifieras eller spåras, direkt eller indirekt, särskilt genom härledning av en viss identifierande faktor, antingen ensam eller tillsammans med annan identifierande information. Personuppgifter kan innefatta namn, personnummer, födelsedatum och -plats, moderns flicknamn, biometriska uppgifter, fotografier, ljud- eller videoinspelningar, samt annan information som är knuten, eller kan knytas, till en individ, såsom medicinsk, utbildningsmässig, ekonomisk eller anställningsinformation. (OBS: personuppgifter kan även kallas personlig identifierande information eller PII.)

“Undersökningsprogram” avser en undersökningsstudie som inte är en enkät.

“Begränsat innehåll” avser konfidentiell och/eller upphovsrättsskyddad information, material, produkter och innehåll som tillhör oss och/eller en Panelägare, enkätägare, Uppdragsgivare, Partner och/eller en licensgivare.

“Tjänst” avser den tjänst som vi tillhandahåller som gör det möjligt för dig, som Panelmedlem eller deltagare, att delta i (a) en Panel eller enkät, (b) något annat undersökningsprogram, eller (c) någon annan tjänst som tillhandahålls av oss och används av dig, till exempel en spårningstjänst för marknadsundersökning.

“Inskick” avser alla kommentarer, feedback, förslag, idéer och annan information som du skickar in, eller vi samlar in, när du deltar i en Panel, besvarar en enkät eller annat undersökningsprogram eller använder en tjänst.

“Enkätägare” avser ägaren till en enkät som normalt är en Uppdragsgivare.

“Enkätwebbplats” avser den webbplats där du besvarar och skickar in en enkät.

“Enkäter” avser marknadsundersökningenkäter som vi gör tillgängliga för dig.

“Tredjepartswebbplatser” avser webbplatser som underhålls och/eller drivs av tredje part.

“Användare” avser dig som individ när du använder tjänsten.

“Användarinnehåll” avser alla innehåll, material, information och kommentarer som du använder, laddar upp, lägger upp eller skickar in, eller som vi samlar in när du använder tjänsten, inklusive information erhållen via reklamspårningstjänsten, såsom uppgifter om internetanvändning.

“Du“, “Dig själv“, “Din” och “Dina” avser dig som enskild person.

“Vi“, “Oss“, “Vår” och “Cint” avser den svenska entiteten Cint AB, organisationsnummer. 556559-8769.

1. Tillämplighet; Avtal
Dessa användarvillkor (nedan kallade “Villkoren“) gäller i tillägg till eventuella överenskommelser med Panelägare till den Panel där du är medlem, samt andra särskilda villkor som eventuellt gäller för en enkät, annat undersökningsprogram eller annan tjänst. Dessa Villkor ska inte tillämpas i fall där de står i konflikt med villkoren i en överenskommelse mellan dig och en Panelägare eller med särskilda villkor angivna av Panelägaren eller Uppdragsgivaren som villkor för ditt deltagande i en enkät eller annat undersökningsprogram. Sådana särskilda villkor ska dock inte reducera våra rättigheter eller öka vår ansvarsskyldighet utöver vad som anges i dessa Villkor.

2. Inledning
Syftet med dessa Villkor är att beskriva de allmänna villkor som gäller för din användning av tjänsterna, inklusive ditt deltagande i enkäter, Paneler eller andra undersökningsprogram.

Vi sköter relationen mellan en enkätägare och en Panelägare och agerar å Panelägarens vägnar. Vi tillhandahåller även plattformen som gör det möjligt för Panelmedlemmar att delta i enkäter, andra undersökningsprogram, samt använda andra tjänster.

Förutom vad som beskrivs ovan kan vi även hantera belöningar. Detaljerad information om sådana belöningsprogram återfinns i dessa Villkor.

3. Kriterier för Panelmedlemskap
Panelmedlemskap är generellt tillgängligt för enskilda personer som uppfyller kraven för medlemskap, inklusive, men inte begränsat till, krav på lägsta ålder och geografisk plats. Kraven för Panelmedlemskap kan variera mellan olika Paneler och bestäms av Panelägaren. Genom att samtycka till att bli Panelmedlem samtycker du till att ta emot inbjudningar att delta i enkäter, undersökningsprogram eller andra tjänster, både från den Panelägare till vilken du har ansökt om Panelmedlemskap och från andra Panelägare. Du kan när som helst avsluta ditt Panelmedlemskap, se Avsnitt 12 “Avanmälningspolicy” nedan.

Vi tillåter bara en Panelmedlem per unik e-postadress i varje Panel.

4. Panelregistrering
För att bli Panelmedlem måste du registrera dig på en Panelwebbplats och tillhandahålla viss information om dig själv. Den information du anger måste vara sann, korrekt och fullständig. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förhindra din åtkomst till tjänsten eller deltagande i en enkät eller annat undersökningsprogram om du tillhandahåller information, eller vi har orsak att tro att du tillhandahåller information, som inte är sann, korrekt och fullständig.

Ett Panelmedlemskap är personligt och får endast användas av den enskilde person som registrerat sig för medlemskap i en Panel. Du ansvarar för att hålla alla användaruppgifter och lösenord konfidentiella och du är ansvarig för all användning, oavsett om den var auktoriserad eller inte, av ditt medlemskapskonto.

5. Villkor för deltagande i en enkät, annat undersökningsprogram eller andra tjänster
När du deltar i en enkät, annat undersökningsprogram eller annan tjänst och/eller använder vår webbplats, en enkätwebbplats eller en Panelwebbplats är du skyldig att följa dessa Villkor såväl som alla andra villkor som eventuellt gäller för ditt deltagande, inklusive eventuella överenskommelser mellan dig och en Panelägare eller villkor uppsatta av en Uppdragsgivare eller Partner.

Genom att delta i en enkät, annat undersökningsprogram eller annan tjäst samtycker du till att tillhandahålla sann, korrekt och fullständig information om dig själv. Om du tillhandahåller information, eller vi har orsak att misstänka att du tillhandahåller information, som inte är sann, korrekt och fullständig kan det hända att du inte uppfyller kraven för att delta i en enkät, annat forskningsprogram eller tjänst, och att du därmed inte kommer att erhålla någon belöning för ditt deltagande. En Panelägare kan dessutom avsluta ditt medlemskap, vilket medför att du inte längre kan delta i enkäter eller andra undersökningsprogram.

Du är ansvarig för alla åtgärder och kommunikationer som görs eller skickas från ditt konto.

6. Användning av tjänsterna
Deltagande i en enkät, annat undersökningsprogram eller annan tjänst är frivilligt. Tjänsterna är för personlig, icke-kommersiell användning och vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera, begränsa eller blockera åtkomst till alla eller delar av tjänsterna utan förvarning.

Vi kan när som helst vägra att tillhandahålla tjänsterna till någon, efter eget gottfinnande.

Du bekräftar att du har åtkomst till, använder och/eller deltar i tjänsterna i egenskap av oberoende avtalspart och att ingen förmedling, Partnerskap, samarbetsbolag, anställd-arbetsgivare- eller franchisegivare-tagarrelation avses eller upprättas i dessa Villkor.

7. Otillåten användning
Du samtycker till att inte:

(a) störa, manipulera med säkerheten hos eller på något annat sätt missbruka tjänsten eller vår webbplats, en enkätwebbplats, Panelwebbplats, Partnerwebbplats, systemresurser, konton, servrar eller nätverk som är anslutna till eller kan nås via en enkät eller enkätwebbplats, eller via anslutna eller länkade webbplatser;

(b) använda webbrobotar eller andra automatiska datautvinningstekniker för att katalogisera, ladda ner, lagra eller på annat sätt återskapa eller distribuera data eller innehåll som är tillgängligt i samband med tjänsten, eller på något annat sätt manipulera resultaten av en enkät;

(c) vidta någon åtgärd i syfte att interferera med vår webbplats, en enkätwebbplats, en Panelwebbplats eller en Partnerwebbplats, eller någon enskild persons användning av sådana webbplatser, inklusive, men inte begränsat till, att överbelasta eller “krascha” en webbplats;

(d) skicka eller överföra några virus, korrupta data eller annan skadlig, störande eller destruktiv kod, fil eller information, inklusive, men inte begränsat till, spyware, malware och trojaner;

(e) samla in några personuppgifter om andra användare av tjänsterna;

(f) skicka ej beställda e-postmeddelanden, som kampanjer och annonser för produkter eller tjänster;

(g) öppna, använda eller underhålla mer än ett (1) medlemskapskonto för en panel;

(h) använda eller försöka använda en annan användares konto utan tillstånd, eller öppna ett konto under falsk identitet;

(i) försöka få icke auktoriserad tillgång till vår webbplats, en enkät, en enkätwebbplats, en Panelwebbplats, en Partnerwebbplats eller delar av en enkät, vår webbplats, en enkätwebbplats, en Panelwebbplats eller en Partnerwebbplats med begränsad publik åtkomst;

(j) förfalska eller dölja din rätta identitet;

(k) återskapa någon/några del(ar) av vår webbplats, en enkätwebbplats, en Panelwebbplats eller en Partnerwebbplats och visa den på någon annan webbplats eller medium, eller förändra utseendet på någon enkätwebbplats, Panelwebbplats eller Partnerwebbplats.

(l) etablera länkar från någon annan webbplats till vår webbplats, en enkätwebbplats, en Panelwebbplats eller en Partnerwebbplats, utan att först ha inhämtat skriftligt tillstånd från oss;

(m) lägga upp eller överföra något hotfullt, kränkande, förolämpande, obscent, pornografiskt, oanständigt, skandalöst eller provocerande material eller innehåll;

(n) använda oanständigt, grovt eller obscent språk på vår webbplats, i en enkät eller på en enkätwebbplats, på en Panelwebbplats eller på en Partnerwebbplats;

(o) bedriva någon form av bedräglig aktivitet, inklusive men inte begränsat till, besvara enkäter för snabbt, besvara samma enkät mer än en gång, skicka in falsk information under registreringsprocessen, skicka in falsk eller osann information, lösa in eller försöka lösa in belöningar med falska eller bedrägliga metoder, manipulera enkäter och, i samband med användningen av annonsspårningstjänsten, besöka webbplatser eller internetbaserade kampanjer med enda syfte att ge en icke-representativ bild av ditt onlinebeteende.

(p) återskapning av någon aspekt av en tjänst eller utföra några handlingar som kan avslöja eller avtäcka källkoden, eller förbigå eller kringgå åtgärder eller kontroller som används för att förhindra, begränsa eller styra åtkomsten till någon webbplats, något innehåll eller någon kod, förutom där denna uttryckligen tillåts enligt gällande lagstiftning;

(q) vara inblandad i någon kriminell eller olaglig handling, som skulle kunna ha en koppling till vår webbplats, en undersökning eller undersökningswebbplats, en Panelwebbplats eller en Partnerwebbplats;

(r) använda begränsat innehåll på ett sätt som är ett brott mot eller en överträdelse av dessa Villkor; eller

(s) uppmuntra och/eller råda någon enskild person, inklusive men inte begränsat till Panelmedlemmar, deltagare eller någon av våra anställda att utföra en handling som bryter mot Villkoren.

8. Begränsat innehåll
Om inget annat anges omfattas alla material, inklusive, utan begränsning, alla koncept, texter, designer, grafiska framställningar, ritningar, fotografier, videoklipp, musikstycken och ljud, samt alla varumärken, tjänstemärken och handelsnamn som används i en enkät, annat undersökningsprogram eller andra tjänster och/eller på vår webbplats, en enkätwebbplats, en Panelwebbplats eller en Partnerwebbplats, samt alla urval och delar av dessa, av immateriell äganderätt, inklusive, men inte begränsat till copyrights, varumärken och patent, eller rätten att ansöka om registrering av dessa var som helst i världen, som hålls av eller licensieras av oss, en enkätägare, en Panelägare, en Partner eller någon annan tredje part som äger, eller kontrollerar, sådan begränsat innehåll.

När du använder en tjänst eller deltar i en enkät, annat undersökningsprogram eller annan tjänst kan det hända att du får tillgång till begränsat innehåll. Du ges inga rättigheter till denna begränsade innehåll och alla immateriella äganderättigheter upphävs uttryckligen. Du ges ingen licens att använda, avslöja, ladda ner, kopiera, distribuera eller återskapa (inklusive, men inte begränsat till att lägga upp på webbplatser, sociala medier eller bloggar) det begränsade innehållet eller det ämne som behandlas i det begränsade innehållet. Observera att rättsliga åtgärder kan komma att vidtas i händelse att icke auktoriserad användning kan spåras tillbaka till dig. Du meddelas härmed, och bekräftar att du är införstådd med, att vi kommer att samarbeta till fullo med alla begäranden om utlämnande av information från tredje part (inklusive, men inte begränsat till, att avslöja din identitet) i samband med påståenden om att du har använt begränsat innehåll på sätt som står i strid med dessa Villkor och som vi bedömer som legitima.

Du får endast delta i en enkät, annat undersökningsprogram, annan tjänst och/eller använda vår webbplats, en enkätwebbplats, en Panelwebbplats eller en Partnerwebbplats på sätt som inte gör intrång på våra, eller en tredje parts, immateriella äganderättigheter.

9. Användarinnehåll
Du är ansvarig för allt användarinnehåll. Du är även ansvarig för att införskaffa, där detta är relevant, godkännande, samtycke och/eller tillstånd från tredje part för din och vår användning av ditt användarinnehåll. Användarinnehåll, inklusive fotografier, ljud- eller videoinspelningar, kan komma att betraktas som personuppgifter. Ditt användarinnehåll kan bli tillgängligt för allmänheten och delas med utomstående Partners, inklusive, men inte begränsat till, våra Uppdragsgivare, våra Uppdragsgivares kunder, enkätägare, Panelägare, Partners och leverantörer at tredjepartstjänster. Du måste se till att användarinnehållet inte innehåller något copyright-skyddat eller varumärkesskyddat innehåll eller material från någon tredje part, inklusive ljud, videor, bilder eller avbildningar av någon annan än dig själv, såvida du inte har inhämtat de godkännanden, samtycken och/eller tillstånd från dessa utomstående parter som krävs för att du och vi ska kunna använda detta användarinnehåll. Du kommer inte att erhålla någon ersättning för vår, våra Partners eller våra Uppdragsgivares användning av något användarinnehåll.

Genom att använda, ladda upp, lägga upp, skicka in eller ge oss tillstånd att samla in (detta tillstånd anses givet i samband med att du godkänner dessa Villkor och använder den relevanta tjänsten) användarinnehåll i samband med tjänsterna, ger du härmed oss evig, överförbar, underlicenseringsbar, världsomspännande, avgiftsfri rätt och licens att redigera, kopiera, överföra, publicera, visa, skapa härledda verk från, reproducera, modifiera, distribuera och på andra sätt använda ditt användarinnehåll enligt vårt eget gottfinnande. Du kommer inte att erhålla någon ersättning för ditt användarinnehåll eller vår användning av denna, förutom där denna har uttryckligen avtalats.

Du är ensam ansvarig för att se till att ditt användarinnehåll och vår användning av denna under dessa Villkor inte bryter mot någon tredje parts immateriella egendomsrätt. Vi granskar inte, och har inte möjlighet att granska, allt användarinnehåll och accepterar ingen ansvarsskyldighet överhuvudtaget för ditt användarinnehåll. Vi har rättighet, men inte skyldighet, att radera, ta bort eller redigera ditt användarinnehåll om vi, enligt eget gottfinnande, bedömer att det (a) bryter mot dessa Villkor; (b) bryter mot immateriella egendomsrättigheter; eller (c) är förolämpande, kränkande, obscent eller på annat sätt oacceptabelt.

10. Policy för poängbaserade belöningsprogram
Om du besvarar och slutför en enkät, deltar i något annat undersökningsprogram eller annan tjänst, kan du tjäna poäng, som kan lösas in i utbyte mot olika belöningar eller kontanter som del av vårt belöningsprogram. Du behöver inte köpa någonting för att få poäng. De poäng du tjänar är personliga och kan inte överföras till någon annan. Dina poäng är giltiga och inlösningsbara i tjugofyra (24) månader efter det att ditt konto blir inaktivt. Eventuella poäng eller belöningar som inte har lösts in av dig kommer eventuellt att återkallas av oss.

I början av en enkät, annat undersökningsprogram eller annan tjänst kommer du att informeras om hur många poäng du kan erhålla. Vi frånsäger oss allt ansvar för skattemässiga konsekvenser eller avgifter som eventuellt uppstår på grund av inlösning eller insamling av poäng. Om du bryter mot dessa villkor kan du förlora alla de poäng eller belöningar som du har tjänat in. Vi frånsäger oss allt ansvar gentemot dig i samband med de poäng som du har tjänat in.

11. Profiluppdateringar
Panelmedlemmar samtycker till att hålla sina medlemskapsprofiler uppdaterade. En Panelmedlem kan uppdatera, korrigera och/eller radera information i sin medlemskapsprofil genom att: (a) logga in på sitt Panelmedlemskapskonto; eller (b) skicka ett e-postmeddelande till det serviceteam för Panelmedlemmar som har hand om den aktuella Panelen.

12. Avanmälningspolicy
Panelmedlemmar kan när som helst avanmäla sig från användning av en eller alla tjänster (inklusive, utan begränsning, från att få inbjudningar till enkäter, nyhetsbrev eller kommunikationer) genom att: (a) följa de avanmälningsrutiner som beskrivs på den aktuella Panelwebbplatsen eller tillhörande webbplatser, eller som återfinns i ett e-postmeddelande från oss; eller (b) genom att skicka ett e-postmeddelande till vårt serviceteam för Panelmedlemmar här.

Vi kommer att göra rimliga ansträngningar, i enlighet med lagstiftning och förordningar, att besvara alla e-postförfrågningar inom en rimlig tidsperiod efter mottagandet. När tjänster avslutas kommer berörda Panelmedlemmars kontaktuppgifter att tas bort från alla kommunikationer och kontaktlistor som rör de(n) avslutade tjänsten/tjänsterna. Observera att det kan ta några dagar att utföra borttaget och att du under denna tidsperiod eventuellt kommer att få meddelanden från oss, som skapats eller sammanställts innan du avanmälde dig.

13. Länkar
I samband med din användning av tjänsten kan det hända att du ges möjlighet att länka eller ansluta till en tredjepartswebbplats. Observera att vi inte rekommenderar några tredjepartswebbplatser, och inte heller -produkter, -tjänster och/eller möjligheter som annonseras eller erbjuds, via eller i samband med sådana tredjepartswebbplatser. Vänligen läs alla policys och villkor som rör tredjepartswebbplatser noggrant.

14. Kommunikation med oss
All kommunikation (förutom personuppgifter) och allt användarinnehåll som skickas eller överförs av dig till oss, via elektronisk post eller på annat sätt, eller som på något sätt samlas in av oss, kommer att behandlas som icke-konfidentiell och icke-upphovsrättsskyddad information som tillhör dig, såvida du inte uttryckligen anger någonting annat, antingen före eller i samband med att du tillhandahåller eller ger oss tillstånd att samla in de aktuella kommunikationerna och användarinnehållet. Du samtycker till att alla sådan kommunikation och allt sådant användarinnehåll kan användas av oss efter eget gottfinnande.

15. Integritet
När du ansöker om Panelmedlemskap, använder en tjänst eller på något annat sätt kommunicerar med oss eller en Panelägare kan det hända att dina personuppgifter behandlas. För information om Cints förfaranden för integritetsskydd och behandling av dina personuppgifter, läs vårt Integritetspolicy för deltagare i Cint-undersökningar här.

16. Friskrivningsklausul
Du samtycker uttryckligen till att ditt deltagande i en enkät, annat undersökningsprogram, samt din användning av tjänsten eller besök på vår webbplats, en enkätwebbplats, en Panelwebbplats eller en Partnerwebbplats görs på din egen risk och ditt eget ansvar. Så långt tillämplig lag medger ger vi, våra Uppdragsgivare, enkätägare, Panelägare, Partners och andra tredjepartskontakter, eller våra och deras direktörer, ombud, anställda, representanter, agenter, leverantörer av tredjepartsinnehåll och licensgivare inga garantier, uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive vad gäller marknadsmässighet, lämplighet för ett visst ändamål, om att deltagande i en enkät eller användning av tjänsten kommer att vara obruten eller felfri. Så långt tillämplig lag medger ger vi, våra Uppdragsgivare, enkätägare, Panelägare, Partners och andra tredjepartskontakter, eller våra och deras direktörer, ombud, anställda, representanter, agenter, leverantörer av tredjepartsinnehåll och licensgivare inga garantier, uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, inklusive vad gäller marknadsmässighet, lämplighet för ett visst ändamål, vad gäller korrekthet, pålitlighet eller innehåll i någon information eller några tjänster som tillhandahålls via en enkät eller på vår webbplats, en enkätwebbplats, en Panelwebbplats eller en Partnerwebbplats, förutom vad som uttryckligen beskrivs i dessa Villkor.

17. Begränsning av ansvarsskyldighet
SÅ LÅNGT TILLÄMPLIG LAG MEDGER HAR VI, ENKÄTÄGARNA, PANELÄGARNA ELLER VÅRA PARTNERS OCH TREDJEPARTKONTAKTER, ELLER DIREKTÖRER, OMBUD, AKTIEÄGARE, REPRESENTANTER, UNDERLEVERANTÖRER, EFTERTRÄDARE ELLER FORDRINGSÄGARE INGEN ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT DIG I NÅGOT AVSEENDE, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, FÖR NÅGON ANGELÄGENHET SOM RÖR DESSA VILLKOR, TJÄNSTEN, VÅR WEBBPLATS, EN ENKÄT, EN PANELWEBBPLATS, EN PARTNERWEBBPLATS ELLER FÖR NÅGRA INSKICK DU GÖR, INTE HELLER FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA, STRAFFLIKNANDE, INCIDENTELLA ELLER AVSKRÄCKANDE SKADESTÅND, FÖRLUST AV VINST, FÖRLUST AV FÖRVÄNTADE BESPARINGAR ELLER NÅGON ANNAN INDIREKT SKADA, OAVSETT OM VI HAR INFORMERATS OM ATT SÅDANA SKADOR ÄR TROLIGA ELLER MÖJLIGA.

Den begränsade ansvarsskyldighet och friskrivningsklausul som ingår i dessa Villkor ska gälla oavsett åtgärdsform, vare sig denna är kontraktsenlig, under garanti, rör skadestånd utanför avtalsförhållanden, strikt ansvarsskyldighet, oaktsamhet eller annan ersättningsrätt och ska fortsätta gälla även vid väsentligt avtalsbrott eller underlåtenhet att uppfylla avtalets huvudändamål eller vid misslyckad korrigeringsåtgärd.

18. Rätt till gottgörelse
Du samtycker till att fullt och effektivt gottgöra, försvara och hålla oss, enkätägare, Panelägare, Partners och andra anknutna tredje parter, inklusive direktörer, ombud, aktieägare, anställda, representanter, underleverantörer, samarbetsföretag, efterträdare eller fordringsägare skadeslösa från och mot alla skador, utgifter, ansvarsskyldigheter och förluster av varje sort, inklusive rättsliga kostnader som uppstår, direkt eller indirekt, på grund av någon överträdelse av dessa Villkor som gjorts av dig.

19. Ändringar
Vi förbehåller oss här med rätten att efter eget gottfinnande göra ändringar i dessa Villkor. Vi rekommenderar att du granskar dessa Villkor regelbundet. Vi kommer att be om ditt samtycke innan vi inför ändringar som är av sådan karaktär att samtycke behövs eller krävs. När det gäller ändringar som inte kräver samtycke antar vi att du godkänt dessa om du fortsätter att använda och/eller delta i våra tjänster.

20. Efterföljande av tillämplig lagstiftning
Du bekräftar och samtycker till att du vid varje tillfälle kommer att följa gällande lagstiftning när du besvarar en enkät, deltar i något annat undersökningsprogram eller använder tjänsten på något annat sätt.

21. Avstängning, avslut och Inaktivering
Förutom övriga tillgängliga korrigeringsåtgärder kan vi, utan förvarning, stänga av och/eller avsluta din användning av och åtkomst till tjänsten, eller ditt medlemskap i en Panel, om du bryter mot dessa Villkor eller använder tjänsten på ett olagligt sätt eller på annat sätt agerar på ett sätt som vi, enligt eget gottfinnande, finner oacceptabelt för oss, en enkätägare, en Panelägare eller en Partner. Om vi återkallar din rätt att använda tjänsten och/eller om ditt Panelmedlemskap avslutas: (a) du förlorar alla rättigheter, ägandeskap och åtkomst till ej inlösta belöningar, och/eller priser, omedelbart vid avslutet; (b) ditt Panelmedlemskap kommer omedelbart att avslutas; (c) din åtkomst till och användning av tjänsten kommer att upphöra omedelbart; och (d) du kommer inte att tillåtas delta i några framtida enkäter som erbjuds via tjänsten.

Vi förbehåller oss dessutom rätten att inaktivera ditt Panelmedlemskapskonto: (a) om du inte längre är en aktiv Panelmedlem; (b) om vi får ett meddelande om “hård studs” eller misslyckad leverans från vår epostkommunikation med ditt e-postkonto; eller (c) om vi får meddelandet “full inkorg” tre (3) gånger vid epostkommunikation med ditt e-postkonto.

Vid Inaktivering, avanmälning från dig, eller avslut av oss förlorar du alla belöningar som du eventuellt har tjänat in.

22. Avskiljbarhet och tilldelning
Om, oavsett orsak, några villkor eller bestämmelser i dessa Villkor bedöms vara ogiltigt eller ogenomförbart ska detta villkor eller denna bestämmelse anses som avskild från resten av Villkoren, och resterande del av Villkoren ska gälla och tolkas utan hänvisning till det ogenomförbara villkoret.

Du får inte tilldela dessa Villkor utan att först ha inhämtat vårt skriftliga samtycke, som vi kan återhålla enligt eget gottfinnande. Du är införstådd med att vi kan tilldela dessa Villkor till vem som helst, när som helst.

23. Tillämplig lag, jurisdiktion och laga domstol
Varje dispyt som uppstår på grund av eller i samband med dessa Villkor, inklusive frågor som rör deras existens, giltighet eller upphörande, ska hänskjutas till Stockholms tingsrätt, samt styras av och gälla i enlighet med svensk lagstiftning, utan hänsyn till principen om valfrihet av lag (vare sig svensk eller från någon annan jurisdiktion) som skulle kunna möjliggöra tillämpning av en annan jurisdiktions lagstiftning.